POSEBNI ORNITOLOŠKI REZERVAT JELAS RIBNJACI

Posebni ornitološki rezervat Jelas ribnjaci.

Posebni ornitološki rezervat Jelas ribnjaci.

Jelas ribnjaci zaštićeni su 1995. odlukom Skupštine Županije Brodsko-posavske u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata. Rezervat obuhvaća 125 ha površine ribnjaka. Jelas ribnjaci su dio nacionalne ekološke mreže te su predloženi za ulazak u europsku ekološku mrežu NATURA 2000 kao važno područje za ptice. Jelas polje s ribnjacima je proglašeno međunarodno važnim područjem za ptice (IBA - Important Bird Areas).Ribnjaci su umjetna močvarna staništa. Oni su gnijezdilišta, hranilišta, zimovališta ptica. Na Jelas ribnjacima gnijezde se žličarka, siva čaplja, bjelobrada čigra, riječni galeb, divlja guska. Ondje možemo vidjeti malu i veliku bijelu čaplju, gaka, žutu čaplju, patku njorku. Polja u okolici ribnjaka hranilišta su ždralova, a okolnim šumama gnijezdi se crna roda. Ribnjaci su i važno stanište vidre.

Vikend Planer