PARK U TRENKOVU

Park spomenik kojise nalazi u blizini dvorca baruna Trenka.

Park spomenik kojise nalazi u blizini dvorca baruna Trenka.

Park u sklopu kojeg se nalazi dvorac upisan je u Registar zaštićenih objekata prirode kao spomenik parkovne arhitekture 1964. godine.Park zahvaća površinu od 5,20 ha, a obiluje brojnim domaćim vrstama i većim brojem egzota kao npr. grčki hrast ili razna kultivirana stabla jasena, johe i lipe hrastovi, lipe, grabovi,javori, smreke, borovi.