VELIKI PAŽUT

Posebni zoološki rezervat smješten je na sutoku rijeke Mure u Dravu.

Posebni zoološki rezervat smješten je na sutoku rijeke Mure u Dravu.

Područje koje se nalazi na sutoku rijeke Mure u Dravu, u blizini mjesta Legrad 1998. godine proglašeno je "Posebnim zoološkim rezervatom Veliki Pažut". Time je već postojeći ornitološki rezervat proširen i prekategoriziran u zoološki rezervat. On zauzima površinu od cca 1050 ha. Svrha njegove zaštite je sačuvati to aluvijalno područje koje se nalazi uz tokove rijeka Mure u Dravu, u blizini mjesta Legrad koje karakterizira ispresijecanost kanalima i starim rukavcima s pješćanim i šljunkovitim nanosima, niskim obalama i riječnim adama što se rezultira raznolikošću biljnog i životinjskog svijeta. Vodotoci i močvarna staništa obiluju velikim brojem ptičjih vrsta.

Zbog svoje lociranosti u pograničnom pojasu ta su staništa relativno izolirana, što je posebno važno za proljetne i jesenje seobe ptica, kao i za njihovo zimovanje. Zimi u većim koncentracijama tu borave-zimuju divlje guske (guska lisasta i guska glogovnjača). Neke vrste ptica močvarica nalaze tu povoljne uvjete za gnjezdište. Od gnjezdarica su najzastupljenije divlje patke, liske, vodene kokošice, trstenjake i druge. Uočena je i prisutnost nekih rijetkih vrsta ptica, kao npr. crne rode, plazice vuge i jastrebica cipolaša. Ipak, čitava ornitofauna još nije u cijelosti istražena. Međutim, neupitnost bogatstva krajobrazne raznolikosti tog područja koje se odlikuje obiljem vode, biljne hrane, prepoznatljivom ispresijecanošću kanalima, te prirodnim mirom bio je dovoljan razlog da se na to područje reinterdukcijom unese glodavac dabar (Castor fiber L.)

Vikend Planer