ORNITOLOŠKI REZERVAT KUNTREP, KRK

Ornitološki rezervat Kuntrep zauzima sjeveroistočni strmi dio obale otoka Krka, od rta Glavine do Male Luke, površine 1000 ha, proglašen je zaštićenim 1969. godine.

Ornitološki rezervat Kuntrep zauzima sjeveroistočni strmi dio obale otoka Krka, od rta Glavine do Male Luke, površine 1000 ha, proglašen je zaštićenim 1969. godine.

Tu se gnijezde i obitavaju: bjeloglav sup (Gyps fulvus), orao zmijar (Circaetus gallicus), sivi sokol (Falco peregrinus), morski vranac (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), ćukavica (Burhinus oedicnemus), ušara (Bubo bubo). Na ovom lokalitetu zabilježena je i vrsta prugasti orao (Hieraeetus fasciatus), jedan od izuzetno rijetkih orlova hrvatske ornitofaune.

Vikend Planer