CRKVA SV. KATARINE, NIJEMCI

Crkva građena u gotičkom stilu u 14. st., s kasnijim preinakama daju joj barokna obilježja križnog tlorisa.

Crkva građena u gotičkom stilu u 14. st., s kasnijim preinakama daju joj barokna obilježja križnog tlorisa.

Crkva sv. Katarine u Nijemcima smještena je na izuzetno lijepom prapovijesnom lokalitetu Gradini, sa školskim primjerom sačuvanog otkopa. Crkva je građena u gotičkom stilu u 14. st., s kasnijim preinakama daju joj barokna obilježja križnog tlorisa. Istraživanjima su otkrivena ispod sadašnjeg poda još dva podna nivoa, a u desnom kutu ispred apside tragovi rimske arhitekture. Tijekom iskopavanja otkriveni su grobovi na redove bjelobrdske kulture, te ostaci monomentalne građevine iz ranije faze. Nalaz romaničke crkve je izuzetno važan, jer se tako počinje popunjavati dosadašnja praznina iz razdoblja predromaničkog i romaničkog razdoblja. Tijekom iskopavanja nije se došlo do prapovijesnog sloja, ali se površinskim nalazima u podnožju Gradine moglo ustanoviti naselje iz razdoblja sopotske kulture iz mlađeg kamenog doba.